Proxy Beauty S.R.L. este angajată în protecția datelor cu caracter personal, a confidențialității clienților săi și a tuturor persoanelor care accesează paginile noastre de web. În prezentul regulament (în continuare regulament) este vorba în primul rând despre manipularea confidențială și protecția datelor cu caracter personal, obținute prin internet, dar el se aplică în mod corespunzător datelor posedate, aflate exclusiv pe suport de hârtie sau pe alte suporturi de date, obținute în urma contactului cu clienții, de ex. în cadrul campaniilor de marketing. Regulamentul descrie tipul datelor legate de dumneavoastră, ce pot fi colectate de Proxy Beauty S.R.L. și modul lor de colectare, respectiv de utilizare de către membrii rețelei comerciale și furnizori.  

Prezentul Regulament vă furnizează informații importante despre protecția datelor cu caracter personal și despre drepturile dumneavoastră în privința acestor date. În problemele de protecția  datelor, nemenționate în Regulament, se vor aplica dispozițiile generale de protecție a datelor menționate în condițiile legale. Utilizatorul paginii web declară că a luat la cunoștință și acceptă condițiile legale privind normele generale ale utilizării paginii de web. Dacă utilizatorul nu acceptă aceste condiții, atunci el este îndreptățit să renunțe la utilizarea paginii web și să nu furnizeze date cu caracter personal.

1. Cine colectează datele personale (persoana care manipulează datele)?
Datele dumneavoastră sunt colectate de Proxy Beauty S.R.L. (sediul: 46491119Bucuresti, str. Traian nr. 2; telefon: 0725 24 3964, email: info@baehr.com.ro, adresa de web: https://baehr.com.ro/). 

2. Noțiuni legate de datele cu caracter personal
Date cu caracter personal: sunt date ce pot fi asociate cu o persoană fizică dată (în continuare: persoana vizată), respectiv concluziile care se pot deduce din aceste date în privința persoanei vizate. Caracterul personal se menține în cursul prelucrării datelor atât timp cât raportul dintre date și persoana vizată poate fi restabilită;

Date speciale cu caracter personal: sunt date cu caracter personal referitoare la rasă, apartenență națională și etnică, apartenență sau opinii politice, religie sau convingere, stare de sănătate, dependențe patologice, viață sexuală, respectiv la antecedente penale;

Manipularea datelor: colectarea, înregistrarea și stocarea, prelucrarea, utilizarea (inclusiv transmiterea și publicarea), respectiv ștergerea datelor cu caracter personal, indiferent de metoda aplicată. Se consideră de asemenea manipulare de date modificarea și împiedicarea folosirii ulterioare a datelor;

Prelucrarea datelor: efectuarea operațiilor de manipulare a datelor, a sarcinilor tehnice indiferent de metoda sau instrumentul utilizat, respectiv de locul utilizării acestora;

Transmiterea datelor: dacă se permite ca datele să fie accesibile de către o terță persoană;

Publicarea datelor: dacă se permite ca datele să fie accesibile de oricine;

Operator de manipulare a datelor: este o persoană fizică sau juridică, respectiv o organizație fără personalitate juridică, care stabilește scopul manipulării datelor cu caracter personal, adoptă și pune în aplicare decizii referitoare la manipularea datelor, respectiv care poate însărcina un operator de date cu punerea în aplicare a acestora. Scopurile și condițiile manipulării obligatorii a datelor și cele legate de operatorii de date în acest caz sunt reglementate de lege sau de dispoziții ale autorităților administrației locale;

Operator de prelucrare a datelor: este o persoană fizică sau juridică, respectiv o organizație fără personalitate juridică, care efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal din însărcinarea unui operator de manipulare a datelor;

Ștergerea datelor: deformarea datelor încât recuperarea lor nu mai este posibilă;

Fișiere automatizate de date: șirul datelor ce urmează a fi prelucrate automat;

Prelucrare automată: ea conține următoarele operații dacă ele sunt efectuate parțial și în totalitate prin intermediul mijloacelor automatizate: stocarea datelor, operații logice sau aritmetice cu datele, modificarea, ștergerea, căutarea și transmiterea datelor.

3. Principii ale manipulării datelor
1.            datele se obțin și se prelucrează doar pe cale legală;

2.            datele se stochează doar în scopurile stabilite și legale, se interzice utilizarea datelor în alte scopuri decât cele menționate;

3.            datele trebuie să fie în raport cu stocarea lor, ele trebuie să corespundă acestui scop fără a-l depăși;

4.            datele trebuie să fie exacte și actuale dacă este necesar;

5.            modul de stocare a datelor trebuie să permită identificarea persoanei vizate numai pe perioada necesară scopurilor stocării;

6.            nu se pot prelucra prin mijloace automate datele cu caracter personal referitoare la rasă, opinie politică, religie sau convingere, stare de sănătate, viață sexuală cu excepția cazurilor în care legislația națională asigură protecție corespunzătoare. Același lucru se referă și la datele cu caracter personal legate de antecedentele penale;

7.            trebuie să se ia măsurile de securitate corespunzătoare în vederea protecției datelor cu caracter personal în caz de distrugere accidentală sau ilegală ori de pierdere accidentală, acces ilegal sau pentru împiedicarea modificării sau transmiterii lor. 

4. Alte garanții ce protejează persoana vizată
Oricine este îndreptățit să

1.            obțină informații despre fișierele automatizate de date personale, despre scopurile principale ale acestora, respectiv despre persoana, domiciliul sau sediul persoanei care manipulează fișierele de date;

2.            să fie înștiințat în perioade raționale și fără întârziere sau cheltuieli despre faptul că datele sale cu caracter personal sunt stocate într-un fișier automatizat de date și să fie informat despre aceste date într-o formă accesibilă pentru el;

3.            să corecteze sau să șteargă în modul cel mai simplu și rapid aceste date în cazuri justificate;

4.            să aibă posibilitatea unei căi de atac dacă cererea sa privind informarea prevăzută de lege sau privind publicarea, corectarea ori ștergerea în cazuri justificate a datelor nu este îndeplinită.  La cererea persoanei vizate, operatorul de manipulare  a datelor oferă informațiile despre datele manipulate de el sau de operatorul însărcinat de prelucrarea datelor, despre scopurile, baza legală, durata manipulării datelor, numele, adresa (sediul) și activitatea legată de manipularea de date a operatorul de prelucrare a datelor, mai departe despre cei care au primit și primesc datele, respectiv  scopul primirii acestor date.  Operatorul de manipulare de date este obligat ca în termenul cel mai scurt de la depunerea cererii, dar cel târziu în termen de 30 de zile, să furnizeze informarea în scris, într-o formă accesibilă. În cazul lezării drepturilor persoanei vizate, aceasta poate să sesizeze instanța. Operatorul de manipulare a datelor este obligat să despăgubească pentru prejudicii aduse altora prin manipularea ilegală a datelor personale ale persoanei vizate sau prin încălcarea cerințelor protecției tehnice de date. Operatorul de manipulare a datelor răspunde față de persoana vizată și pentru prejudiciile cauzate de operatorul de prelucrare  a datelor. Operatorul de manipulare a datelor este scutit de răspundere dacă dovedește că prejudiciul a fost cauzat de un factor inevitabil, aflat în afara cercului manipulării datelor. Prejudiciul nu trebuie reparat în cazul în care el este rezultatul comportamentului intenționat sau neglijent al păgubitului.

Datele cu caracter personal pot fi manipulate dacă

1.            persoana vizată își dă acordul în acest sens sau

2.            legea ori – în baza împuternicirii acordate de lege, în cercul stabilit de aceasta – o dispoziție a administrației locale o dispune. Legea, din motive de interes public și prin menționarea expresă a cercului de date, poate dispune publicarea datelor cu caracter personal. Publicarea datelor cu caracter personal în toate celelalte situații se va face cu acordul persoanei vizate, iar în cazul datelor speciale cu caracter personal este nevoie de aprobarea în scris a acesteia. În caz de dubii se va considera că persoana vizată nu și-a dat acordul. Se consideră că s-a dat acordul de către persoana vizată în privința datelor comunicate sau predate de ea – în cadrul manifestării sale ca persoană publică – ori pentru a fi publicate. 

Datele speciale pot fi manipulate

1.            dacă persoana vizată își dă acordul în scris în acest sens sau

2.            dacă se referă la rasă, apartenență națională și la o minoritate etnică, păreri politice sau apartenență politică, religie sau alte ideologii și privind calitatea de membru în diferite organizații, în vederea valorificării drepturilor internaționale sau a celor de bază, consfințite prin Constituție, mai departe în interesul securității naționale, a prevenirii criminalității sau a urmăririlor penale, potrivit legii;

3.            în alte situații prevăzute de lege.

Prescripțiile legate de manipularea datelor și de datele personale ale utilizatorilor se referă exclusiv la persoanele fizice datorită faptului că datele personale pot fi interpretate exclusiv legat persoanele fizice (Legea ungară CXII. din 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informațională), de aceea prezenta politică de protecție a datelor are caracter obligatoriu numai în privința manipulării datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, care se înregistrează pe pagina web.

Condiționalitatea manipulării datelor legată de scop:

Datele cu caracter personal pot fi manipulate numai în scopuri determinate, cu exercitarea de drepturi și în vederea îndeplinirii de obligații. Fiecare etapă a manipulării datelor trebuie să corespundă acestor scopuri. Se pot manipula doar acele date cu caracter personal care sunt absolut necesare și utile pentru realizarea scopurilor manipulării de date, în măsura și până la realizarea acestora.

Securitatea datelor:

Operatorul de manipulare a datelor, respectiv cel de prelucrare în cadrul sferei sale de activitate sunt obligați să ia măsurile tehnice și de organizare și să elaboreze dispozițiile de procedură necesare  pentru punerea în aplicare a legii privind protecția datelor, respectiv a altor norme privind protecția datelor și informațiilor. Datele trebuie protejate în special împotriva accesării, modificării, publicării sau ștergerii lor neautorizate, respectiv împotriva deteriorării sau nimicirii lor.

5. Ce date colectăm?
Puteți alege să accesați paginile noastre web și să navigați fără a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal.

Noțiunea de « date cu caracter personal » cuprinde toate informațiile care se referă direct sau indirect, pe baza unui număr de identificare sau a unei sau a mai multor date, la o persoană fizică identificată sau identificabilă.  

Dacă datele dumneavoastră sunt colectate de Proxy Beauty s.r.l., atunci colectarea se efectuează cu manipularea confidențială și transparentă a datelor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal le colectăm fie prin intermediul unui formular, fie în momentul autentificării pentru a accesa paginile Proxy Beauty s.r.l., sau în cursul navigării prin paginile noastre menționând în toate situațiile datele obligatorii pentru atingerea scopurilor. Dacă nu doriți să ne comunicați aceste date, atunci nu veți putea accesa anumite servicii și funcții ale paginilor noastre de web și nu veți putea cumpăra produsele și serviciile noastre prin internet. Scopul furnizării datelor fără caracter obligatoriu este cunoașterea mai bună a clienților noștri din punctul de vedere al produselor și serviciilor noastre, astfel furnizarea acestor date se efectuează pe baza consimțământului liber, veți putea refuza furnizarea lor. 

Proxy Beauty s.r.l. va lua toate măsurile din timp ca datele cu caracter personal, manipulate de ea să fie exacte și, dacă se cere, la zi.

6. Ce operații de manipulare de date se efectuează în cadrul paginii de web?

Înregistrare: 
Scopul manipulării datelor: înregistrare cont pe webshop

Sfera datelor manipulate: nume, adresă, nr. de telefon și adresă de email

Baza legală a manipulării datelor:

Prin înscriere vom crea un cont personal pentru dvs., după care veți fi informat despre ofertele noastre, aveți oportunitatea de a urmări comenzile dvs. și puteți contacta serviciul de relații clienți

Durata manipulării datelor: datele Dvs. vor fi procesate până la declarația de Dvs. de retragere

Modul stocării datelor: electronic

Operatorii de prelucrare a datelor, respectiv cercul celor îndreptățiți să cunoască datele S.C. Proxy Beauty S.R.L. Makhonia Yana (administrator)

Înscriere la newsletter:
Scopul manipulării datelor: trimiterea mesajelor electronice informative

Sfera datelor manipulate: nume, adresă de email (optional adresă si număr de telefon)

Baza legală a manipulării datelor:Trimiterea mesajelor electronice prin care informăm clienții despre noutățile, promoțile și cursurile organizate

Durata manipulării datelor: datele Dvs. vor fi procesate până la declarația de Dvs. de retragere

Modul stocării datelor: electronic

Operatorii de prelucrare a datelor, respectiv cercul celor îndreptățiți să cunoască datele S.C. Proxy Beauty S.R.L. Makhonia Yana (administrator)

Program de fidelitate:

Scopul manipulării datelor: program de fidelitate cu reduceri pentru clienți

Sfera datelor manipulate: nume, adresă, nr. de telefon și adresă de email

Baza legală a manipulării datelor:  oferim reduceri regulate și oferte speciale pentru clienții fideli

Durata manipulării datelor: datele Dvs. vor fi procesate până la declarația de Dvs. de retragere

Modul stocării datelor: electronic

Operatorii de prelucrare a datelor, respectiv cercul celor îndreptățiți să cunoască datele S.C. Proxy Beauty S.R.L. Makhonia Yana (administrator)

Utilizatorul își poate da acordul prin bifarea căsuței corespunzătoare a platformei de înregistrare. Acordul utilizatorului poate fi retras oricând. Retragerea acordului nu influențează legalitatea manipulării datelor efectuate în baza acordului utilizatorului, înainte de revocarea acordului.

În conformitate cu prevederile art. 13 Regulamentul General de Protecție a Datelor (G.D.P.R.), Proxy Beauty s.r.l. informează utilizatorul în mod expres, prin prezentul regulament, că furnizarea datelor menționate la prezentul punct este condiția înregistrării pe pagina de web.  

Furnizarea în modul identic cu cel de mai sus a datelor cu caracter personal, necesare pentru celelalte procese


7. Cine poate obține datele cu caracter personal (transmitere de date)?
Proxy Beauty s.r.l. este îndreptățită să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal partenerilor și rețelei sale comerciale. Putem apela la colaborarea subcontractanților noștri (fiecare subcontractant este obligat să manipuleze datele cu caracter personal în conformitate cu instrucțiunile noastre) în vederea manipulării totale sau parțiale a datelor cu caracter personal, în măsura necesară pentru îndeplinirea serviciilor lor contractuale (de exemplu: spațiu electronic de stocare a paginii web, prestarea serviciilor legate de utilizarea paginii web sau trimiterea ofertelor comerciale). 

8. Securitatea și caracterul confidențial al datelor 
Proxy Beauty s.r.l. nu verifică – în conformitate cu regula principală – datele cu caracter personal, primite. De conformitatea acestor date răspunde exclusiv persoana care le-a furnizat.

Proxy Beauty s.r.l. ia măsuri corespunzătoare de protecție în vederea păstrării caracterului confidențial al datelor dumneavoastră cu caracter personal și pentru evitarea deteriorării, ștergerii sau accesării lor de către terțe persoane neautorizate.

Accesul la datele cu caracter personal se limitează – în măsura necesară pentru efectuarea activităților – strict la angajați, respectiv mandatari, aceștia având obligația de păstrare a secretului și a confidențialității datelor.

9. Drepturile proprietarilor de date și asigurarea respectării legislației
Utilizatorul poate solicita gratis o informare privind detaliile datelor sale cu caracter personal, respectiv poate solicita în cazurile prevăzute de lege corectarea, ștergerea, blocarea sau limitarea manipulării datelor sale personale și poate obiecta împotriva manipulării datelor cu caracter personal de acest fel.

Dreptul la accesare: utilizatorul poate primi o înștiințare de la Proxy Beauty s.r.l. privind manipularea datelor sale cu caracter personal, datele sale cu caracter personal, respectiv despre detaliile acestei manipulări.

Dreptul la corectare: la cererea utilizatorului, Proxy Beauty s.r.l. corectează fără întârziere justificată datele cu caracter personal inexacte, respectiv este îndreptățită să ceară completarea  datelor cu caracter personal care lipsesc – împreună cu declarația de completare printre altele.

Dreptul la ștergere: la cererea utilizatorului, Proxy Beauty s.r.l. șterge datele acestuia cu caracter personal în cazul în care Proxy Beauty s.r.l. nu are nevoie de manipularea acestora sau dacă utilizatorul își revocă acordul, obiectează împotriva manipulării de date ori manipularea datelor este ilegală.

Dreptul de a fi uitat: la cererea utilizatorului, Proxy Beauty s.r.l.  se va strădui să înștiințeze acei operatori de date care au cunoscut sau au putut cunoaște datele eventual publicate ale utilizatorului.

Dreptul de a limita manipularea datelor: Proxy Beauty s.r.l. – la cererea utilizatorului – limitează manipularea datelor în cazul în care exactitatea acestora este contestată sau ilegală ori dacă utilizatorul obiectează împotriva manipulării datelor, respectiv Proxy Beauty s.r.l. nu are nevoie în continuare de datele cu caracter personal furnizate.

Dreptul la portabilitatea datelor: utilizatorul poate primi datele cu caracter personal, furnizate și referitoare la el, într-un format electronic utilizat pe scară largă, respectiv aceste date pot fi transmise de altcineva către Proxy Beauty s.r.l.

Proxy Beauty s.r.l., în cel mai scurt timp de la data depunerii cererii, dar cel târziu în termen de 30 de zile – în caz de obiecție în termen de 15 zile – analizează cererea și decide dacă cererea este întemeiată sau nu și informează solicitantul în scris. Dacă Proxy Beauty s.r.l. nu îndeplinește solicitarea utilizatorului, atunci va comunica utilizatorului, în decizia sa, motivele de fapt și de drept ale respingerii cererii.

10. Protecția datelor cu caracter personal ale minorilor
Paginile de web ale Proxy Beauty s.r.l. (în continuare: pagini de web) nu se adresează în general minorilor cu vârsta sub 14 ani. De aceea, nu colectăm și nu manipulăm datele cu caracter personal ale minorilor sub 14 ani fără acordul certificat al părintelui sau tutorelui (în continuare acordul părintelui) cunoscând faptul că părinții copilului pot solicita furnizarea și ștergerea datelor referitoare la copil.

Dacă în cursul prelucrării sau manipulării datelor devine evidentă pentru Proxy Beautys.r.l.  vârsta unui utilizator, atunci datele pot fi folosite pentru obținerea acordului părintelui. 

11. Cookie-urile 
Paginile de web folosesc cookie-uri în vederea adaptării la preferințele utilizatorilor și pentru optimizarea paginilor. Pentru a putea accesa o pagină sau serviciile sale în mod personalizat, serverul care găzduiește pagina de web implementează cookie-uri pe calculatorul dumneavoastră. Aceste cookie-uri facilitează navigarea și folosirea paginii de web.

Manipularea cookie-urilor
Există mai multe posibilități de a manipula cookie-urile. Setările modifică navigarea pe internet și accesarea serviciilor ce necesită activarea cookie-urilor. Setările referitoare la cookie-uri pot fi efectuate sau modificate oricând, așa cum se descrie în cele ce urmează. Posibilitățile de setare sunt oferite de software-ul de navigare, care poate fi setat în așa fel încât cookie-urile să fie înregistrate, sau respinse de terminal ori ambele, respectiv să fie filtrate în funcție de persoana expeditorului. Software-ul poate fi setat să ofere posibilitatea de a accepta sau respinge cookie-urile înainte ca ele să fie înregistrate la terminal.

Activarea cookie-urilor
Activarea cookie-urilor la un terminal depinde în primul de utilizatorul terminalului și de voința sa pe care o poate exprima, modifica gratis oricând în modul oferit de către software-ul de navigare. Dacă sunteți de acord cu înregistrarea cookie-urilor la terminal, atunci cookie-urile implementate în paginile și conținuturile accesate de dumneavoastră sunt stocate temporar la terminal, într-un loc destinat pentru cookie-uri, iar ștergerea lor poate fi efectuată numai de către expeditor. 

Dezactivarea cookie-urilor
Dacă nu permiteți înregistrarea la terminal a cookie-urilor sau ștergeți cele înregistrate, atunci nu veți putea accesa anumite funcții care ar putea fi necesare pentru navigarea pe pagina de web / aplicația noastră. Se creează această situație, de exemplu, atunci când doriți să accesați conținuturi sau servicii pentru care ar trebui să vă identificați, respectiv atunci când noi sau partenerii noștri nu putem identifica software-ul de navigare utilizat de dumneavoastră sau setările de limbă, de afișare sau țara de unde terminalul a accesat pagina noastră. În asemenea situații nu răspundem de consecințele serviciilor în regim de funcționare limitat care a apărut din cauza neacceptării sau dezactivării de dumneavoastră a cookie-urilor necesare pentru buna funcționare a paginii de web.

Cum să efectuați setările în funcție de un software dat?
Gestionarea cookie-urilor depinde de programul de navigare. Descrierea a puteți găsi în meniul Ajutor (Help) al programului respectiv, de unde puteți afla setările necesare privind cookie-urile. 

Cookie-urile aplicației “Adobe Flash Player”™, cookie-uri Flash
“Adobe Flash Player”™ este o aplicație cu ajutorul căreia se pot obține rapid conținuturi dinamice cu ajutorul limbajului “Flash”. Aplicațiile Flash și cele identice stochează parametrii, preferințele și utilizarea conținuturilor pe baza unei tehnologii identice cu cea a cookie-urilor. Însă, “Adobe Flash Player”™ gestionează aceste informații și setările dumneavoastră prin intermediul unei interfețe diferite de cea oferită de software-ul de navigare. Dacă terminalul dumneavoastră este capabil să afișeze conținuturile dezvoltate prin limbajul Flash, atunci vă rugăm să accesați direct mijlocul de gestionare a cookie-urilor Flash: http://www.adobe.com/hu.

Setări direcționate direct spre noi
Dacă nu doriți ca platformele publicitare să înregistreze cookie-uri la terminalul dumneavoastră în scopuri publicitare, atunci puteți interzice acest lucru prin intermediul software-ului de navigare. Astfel, înregistrați un cookie la terminal care are un singur rol de a inactiva serviciile de publicitate pe platformele publicitare. Cu toate acestea, mesajele publicitare vor apărea la terminalul dumneavoastră și se vor bloca doar acele tehnici care au scopul de a adapta mesajele la cercul dumneavoastră de navigare și de interese. Atenție, această setare funcționează de asemenea cu ajutorul unui cookie. Dacă ștergeți toate cookie-urile de pe terminal (prin software-ul de navigare), noi sau partenerii noștri nu vom afla dacă ați ales dezactivarea cookie-urilor. Dacă ați înregistrat pentru prima dată un cookie la terminal și doriți mai târziu să afișați mesajele publicitare, atunci cu ajutorul software-ului de navigare o puteți face.

Cookie-uri aflate pe pagina noastră de web
Atunci când accesați pagina noastră de web, putem instala cu acordul dumneavoastră cookie-uri care recunosc programul de navigare pe durata valabilității lor. Cookie-urile le utilizăm în scopurile menționate mai jos, în conformitate cu acordul dumneavoastră, cu parametri utilizați de software-ul de navigare atunci când ați accesat pagina de web. Decizia luată poate fi oricând modificată. 

Cookie-urilor trimise de noi permit:
– elaborarea unor statistici privind vizitarea și utilizarea elementelor paginii de web (rubricile și conținuturile accesate), astfel putem corecta funcționarea și mări interesul față de serviciile noastre; 

– modificarea paginii noastre de web în funcție de preferințele afișate pe terminalul dumneavoastră (limba, rezoluția, sistemul de operare utilizate etc.) cu ajutorul software-urilor și mijloacelor dumneavoastră de citire și redare;

– să fie stocate de pagina de web / aplicația noastră datele formularului completat (de dumneavoastră cu ocazia înregistrării sau autentificării) sau datele produselor, serviciilor sau informațiilor (servicii, conținutul coșului etc.) comandate de dumneavoastră prin intermediul paginii noastre de web;

– accesarea de dumneavoastră a părților rezervate ale paginii noastre, de exemplu contul dumneavoastră, cu ajutorul identificatorilor și datelor furnizate nouă de dumneavoastră;

– să elaborăm măsuri de securitate, de exemplu atunci când vă solicităm să accesați din nou un conținut sau serviciu după expirarea unei durate de timp. 

Cookie-uri aflate pe pagina noastră de web, trimise de firme terțe
Pagina noastră de web poate conține cookie-uri trimise de terțe persoane (agenții de comunicație, societăți prestatoare de servicii de măsurare electronică a audienței etc.) și care permit ca pe durata valabilității cookie-urilor aceste persoane să colecteze informații privind navigarea, legate de terminalele care accesează pagina. 

Cookie-urile concepute și utilizate de aceste terțe persoane se află sub incidența politicii de protecția datelor cu caracter personal, elaborată de aceste persoane. Noi vă informăm despre obiectul acestor cookie-uri despre care am luat cunoștință și despre mijloacele prin care vă puteți exprima opțiunile legate de manipularea cookie-urilor. 

 

Pagina noastră de web conține aplicații informatice ale persoanelor terțe cu ajutorul cărora puteți distribui conținuturile de pe pagina noastră de web sau părerea dumneavoastră despre pagină. Pentru aceasta aveți la dispoziție butoanele « Distribuie », « Îmi place » în cazul rețelelor de socializare ca Facebook.

Aceste rețele de socializare vă pot identifica cu ajutorul butoanelor menționate chiar și când nu le folosiți în timpul accesării paginii noastre de web. Aceste butoane permit rețelelor de socializare să vă urmărească activitatea pe pagina noastră doar datorită faptului că vi s-a activat contul în cursul accesării paginii noastre de web.

Nu putem verifica în niciun fel procedeele folosite de rețelele de socializare pentru colectarea datelor legate de accesul dumneavoastră și nici modul de manipulare a datelor cu caracter personal obținute. Politicile de protecție a datelor permit să influențeze procedeele rețelelor de socializare în primul rând prin setările conturilor personale. 

Utilitatea cookie-urilor
Scopul nostru este de a prezenta cât mai eficient reclamele. De aceea, tehnologia cookie-urilor permite să stabilim într-un timp corespunzător ce reclame să prezentăm pe terminalul dumneavoastră pe baza accesărilor anterioare ale unei sau mai multor pagini de web ori aplicații. Interesul dumneavoastră manifestat față de conținutul reclamelor afișate pe terminal determină acele surse de venit din reclame datorită cărora sunt prestate gratis anumite servicii pentru utilizatori. Desigur, vă bucurați și dumneavoastră dacă sunt afișate reclame din cercul dumneavoastră de interes în locul celor care nu vă interesează. La fel,  persoanele care publică reclamele doresc ca acestea să ajungă la utilizatorii care sunt interesați efectiv de oferte.  

Alte informații
Dacă terminalul dumneavoastră este utilizat de mai multe persoane sau sunt utilizate mai multe programe de navigare, atunci nu putem garanta univoc dacă serviciile și reclamele destinate terminalului dumneavoastră ajung la utilizatorul dat sau la un alt utilizator al terminalului. 

După caz, partajarea folosirii cu alte persoane a terminalului și setările privind cookie-urile în această situație intră în cercul dumneavoastră de decizie și de responsabilități.

12. Link-uri către alte pagini web
Paginile de web pot conține link-uri cu ajutorul cărora se poate naviga la alte pagini. Proxy Beauty s.r.l. nu dispune de niciun control asupra acestor pagini și nu poate fi trasă la răspundere pentru conținutul lor și de modul de manipulare a datelor cu caracter personal. În vederea securității datelor dumneavoastră cu caracter personal recomandăm citirea regulamentului privind manipularea și securitatea datelor cu caracter personal al paginilor respective. 

13. Alte informații
Proxy Beauty s.r.l. poate colecta date despre activitatea utilizatorului care nu se pot lega de celelalte date, furnizate de utilizator la momentul înregistrării și nici de datele rezultate cu ocazia folosirii altor pagini sau servicii.

Dacă Proxy Beauty s.r.l. dorește să utilizeze datele în alte scopuri decât cel original, pentru care s-a efectuat  colectarea datelor, atunci trebuie să înștiințeze utilizatorul și să obțină acordul expres și prealabil al acestuia, respectiv să îi asigure posibilitatea de a interzice utilizarea datelor.

Proxy Beauty s.r.l. se obligă să asigure securitatea datelor și va lua acele măsuri tehnice care asigură protecția, mai departe va împiedica distrugerea, folosirea și modificarea ilegală a datelor înregistrate, stocate, respectiv manipulate.

Proxy Beauty s.r.l. va ține evidența activităților de manipulare a datelor aparținătoare de cercul său de responsabilități (evidența activităților de manipulare a datelor) în conformitate cu prevederile art. 30 G.D.P.R.

Încălcare a securității datelor cu caracter personal este un incident ce are drept consecință distrugerea, pierderea, modificarea, publicarea, respectiv accesarea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal. În cazul unei asemenea încălcări, Proxy Beauty s.r.l. este obligată să procedeze în conformitate cu prevederile art. 33 și 34 G.D.P.R. Proxy Beauty s.r.l. ține evidența încălcărilor securității datelor cu caracter personal menționând factorii care se leagă de acestea, efectele și măsurile luate pentru remediere.

Proxy Beauty s.r.l. este îndreptățită oricând să modifice unilateral prezentul regulament. Proxy Beauty s.r.l. informează utilizatorul despre modificările respective prin intermediul paginii de web. Condiția utilizării paginii de web după efectuarea modificărilor este acceptarea expresă de către utilizator a acestora prin modalitatea asigurată prin intermediul paginii.

14. Normele legale mai importante
Toate operațiile se efectuează cu respectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu normele legale. Manipularea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu prevederile următoarelor legi:  Legea ungară CXII. din 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informațională, Legea ungară CVIII din 2001 privind serviciile de comerț electronic respectiv unele aspecte ale serviciilor legate de societatea electronică.

15. Modificarea regulamentului
Dacă Proxy Beauty s.r.l. modifică prezentul regulament din cauza propriilor necesități sau a prescrierilor legale, atunci modificările intră în vigoare odată cu publicarea acestora. De aceea vă rugăm să citiți ultima varianta a regulamentului.